Leerlab

door zondag 13 november 2016

Vandaag zijn we op de Linderte gestart met het leerlab.

Het doel van het leerlab is uitdagend (verrijkings)onderwijs aanbieden aan kinderen m.b.v. rijke leeractiviteiten.

Kenmerken van het leerlab:

  • bevat open opdrachten
  • doet een beroep op het creatieve (denk)vermogen
  • doet een beroep op metacognitieve vaardigheden
  • doet een beroep op de zelfstandigheid van de leerling
  • bevat een hoog abstractieniveau
  • bevat een hoge mate van complexiteit
  • stimuleert een onderzoekende houding
  • lokt uit tot een reflectieve houding
  • lokt uit tot interactie

 

De werkwijze die wij gebruiken is vergelijkbaar met de plusklas van EPOS, voorheen WSNS (waarbij kinderen uit groep 7 betrokken zijn).
Wij hanteren hierbij de doelen en vaardigheden lijst van het SLO.

Het leerlab is groepsoverstijgend, wat betekent dat kinderen uit verschillende groepen met elkaar samenwerken. In eerste instantie richten we ons op de groepen 4, 5 en 6. Later komt er aanbod voor de andere groepen.

leerlab 1.1

Zoals u weet, werken we in de groepen met drie verschillende niveaus (basis, verlengd en verdiept). Wij willen ons richten op die kinderen, die zich op sociaal gebied (leren leven), op het gebied van leren leren of leren denken nog verder zouden kunnen ontwikkelen (volgens de doelen van het SLO). Daarbij sluiten we aan bij de verdiepte groep kinderen. Dat betekent dat er in de eigen groep ook ruimte is om aan opdrachten te kunnen verder werken.

In overleg tussen leerkracht en intern begeleider bepalen we welke kinderen deelnemen aan het leerlab, waarin uw mening als ouder ook wordt meegenomen. Deze eerste bijeenkomst stond voornamelijk in het teken van kennismaken en verwachtingen uitspreken. Met opmerkingen als ‘leuk, gaan we proefjes doen, ik wil wel iets leren wat ik nog niet kan, ik denk dat het moeilijker is dan in de klas’ gaven de kinderen aan dat ze er zin in hebben. We hebben via meervoudige intelligentie (MI) gekeken naar de ‘acht manieren van knap zijn’. Het geeft de kinderen inzicht in hun sterke kanten en talenten. Deze informatie zullen we gebruiken om het aanbod goed te kunnen afstemmen.

Klik op de volgende link voor een indruk van meervoudige intelligentie. //www.knapvilla.nl/meervoudigeintelligenties.html