De Linderte Schoolgids

alle informatie voor ouders en kinderen op een rijtje

7.9 Klachtenregeling

Versie van 5/12/2023

klachtenregeling, contactpersonen en vertrouwenspersonen

Overal waar gewerkt wordt zijn er wel eens misverstanden of gaat er iets niet goed. Bijna altijd kan dat samen opgelost worden. We nodigen u daarom uit om in gesprek te gaan met de leerkracht van uw kind of met de schoolleiding als er vragen of problemen zijn. In de meeste situaties kunnen we deze dan via goed overleg oplossen.

Toch kan het voorkomen dat u er samen niet uitkomt, uw klacht of het probleem wordt naar uw mening niet goed opgelost of de drempel is te hoog om met de betrokkenen in gesprek te gaan. In dat geval kunt u een beroep doen op een aantal personen, die u kunnen helpen met uw klacht. Dit staat uitgebreid beschreven in de klachtenregeling, die u aantreft op onze website. Hier zetten we deze personen voor u op een rij.  

Contactpersonen 

Aan onze school zijn twee contactpersonen verbonden: een contactpersoon voor de medewerkers en een contactpersoon voor de ouders. De contactpersoon luistert, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure. 

– de contactpersoon voor ouders is: M. Verdaasdonk (martinekoerhuis@hotmail.com)
– de contactpersoon voor medewerkers is: S. van der Gaag (s.vandergaag@mijnplein.nl)

Wilt u in het e-mailbericht uw contactgegevens vermelden, zodat zij u kunnen bereiken? Een inhoudelijke toelichting op het verzoek voor contact is niet nodig. Wel is het aan te bevelen kort de aard van de kwestie weer te geven. Een voorbeeld: ‘De klacht gaat over de communicatie van de school m.b.t. ons kind’. 

Externe vertrouwenspersonen 

De vertrouwenspersoon heeft een specifieke taak als het gaat om ongewenst gedrag op school (zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, machtsmisbruik, discriminatie, miscommunicatie, agressie en geweld). Hierbij biedt de vertrouwenspersoon begeleiding vanaf het eerste gesprek totdat de klacht is opgelost. De vertrouwenspersoon lost de klacht niet zelf op, maar zal ondersteunen bij het vinden van een goede oplossing. 

mijnplein kent vier externe vertrouwenspersonen:
mw. drs. G.H.M. van Loon uit Raalte
mw. W. N. Hoogeweg uit Zwolle
dhr. W. G. Jansen uit Heino
mw. Y. Tiemens uit Schalkhaar

U kunt hen bereiken via het mailadres vertrouwenspersonen@mijnplein.nl Dit mailadres is rechtstreeks aan hen gelinkt. Wilt u in het emailbericht uw contactgegevens vermelden, zodat zij u kunnen bereiken? Een inhoudelijke toelichting op het verzoek voor contact is niet nodig. Wel is het aan te bevelen kort de aard van de kwestie weer te geven. Een voorbeeld: ‘De klacht gaat over de communicatie van de school m.b.t. ons kind’. 

Het schoolbestuur of de landelijke geschillencommissie 

Als een klacht niet binnen de school kan worden opgelost, kan deze worden voorgelegd aan het schoolbestuur of ingediend worden bij de geschillencommissie. U kunt het schoolbestuur bereiken door een e-mail te sturen aan het college van bestuur van mijnplein. Het mailadres is contact@mijnplein.nl  

Wilt u in het e-mailbericht uw contactgegevens vermelden, zodat zij u kunnen bereiken? Een inhoudelijke toelichting op het verzoek voor contact is niet nodig. Wel is het aan te bevelen kort de aard van de kwestie weer te geven. Een voorbeeld: ‘De klacht gaat over de communicatie van de school m.b.t. ons kind’. 
mijnplein is aangesloten bij de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). De informatie over deze commissie treft u aan op https://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/  

U kunt deze bereiken op: 
Stichting GCBO
postbus 394, 
3440 AJ Woerden
Tel: 070-3861697
Telefonisch zijn zij bereikbaar van 10.00 tot 12.30 en 13.30 tot 16.00 uur. 
E-mail: info@gcbo.nl

Klachten over Passend Onderwijs 

Het kan ook voorkomen dat uw klacht te maken heeft met de werkwijze van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Dit kan voorkomen als het samenwerkingsverband een rol speelt in de extra ondersteuning voor uw kind. In dat geval moet u zich met uw klacht richten tot de klachtencommissie van het samenwerkingsverband. Deze gegevens kunt u aldaar opvragen.

KLACHTEN OVER MEDEZEGGENSCHAP 

Deze klachten zijn alleen van toepassing als ze betrekking hebben op de medezeggenschap op school- of stichtingsniveau. Anders gezegd: de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad is er dan bij betrokken. Zij kunnen zicht wenden tot

Landelijke commissie voor Geschillen WMS

Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel: 030-2809590
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl

Tot slot zijn er nog twee instanties die een rol kunnen spelen nl.: 

Vertrouwensinspecteur 

Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met één van de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie via telefoonnummer 0900-111 3111 (lokaal tarief) werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.  

Politie/justitie

Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict door een schoolmedewerker jegens een minderjarige leerling, is de school wettelijk verplicht het bevoegd gezag te informeren. Vervolgens is het bevoegd gezag verplicht aangifte te doen bij politie/justitie.