De Linderte Schoolgids

alle informatie voor ouders en kinderen op een rijtje

7.10 Sponsoring

Versie van 11/01/2021

Coördinatie van sponsoring valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur. De school voert een terughoudend beleid ten aanzien van de aanvaarding van materiële of geldelijke bijdragen. We maken zeker geen gebruik van sponsoring wanneer er naar de leerlingen toe bepaalde verplichtingen aan sponsoring verbonden zouden zijn. We volgen hiermee het convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring”.

Het hernieuwde convenant over sponsoring in het onderwijs is online beschikbaar. In het hernieuwde convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring, dat de opvolger is van het inmiddels verlopen convenant uit 2009, staat waar scholen op moeten letten bij het aangaan van sponsorcontracten, aan welke regels sponsoren zijn gebonden en wat mogelijke valkuilen zijn. De evaluatie van het convenant uit 2009 wees uit dat dit naar tevredenheid heeft gefunctioneerd. Het nieuwe convenant kent afgezien van enkele technische wijzigingen dezelfde inhoud als zijn voorganger.