De Linderte Schoolgids

alle informatie voor ouders en kinderen op een rijtje

7.11 Privacy en AVG

Versie van 11/01/2021

Privacy is een belangrijk grondrecht. Je moet erop kunnen vertrouwen dat je privacy gerespecteerd wordt. Binnen mijnplein gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacy beleid van onze stichting. De gegevens, die over leerlingen en/of ouders gaan, noemen we persoonsgegevens.

Wij maken gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In de privacyverklaring op onze website kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders, bijvoorbeeld bij de inschrijving van een leerling op onze school. Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens.

Voor het gebruiken van persoonsgegevens voor overige doeleinden vragen wij vooraf toestemming van de ouders. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van beeldmateriaal. Deze toestemming kunnen ouders te allen tijde intrekken. Als u toestemming heeft gegeven blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan. We verwachten dat ook van de ouders die kinderen op onze school hebben en die meehelpen bij schoolactiviteiten. Kinderen krijgen les in bewustwording omtrent gegevensbescherming en privacy.

De persoonsgegevens en de vorderingen worden vastgelegd in ons schooladministratiesysteem, een systeem dat conform de regels is ingericht. De programma’s zijn beveiligd en toegang tot gegevens is beperkt tot de betrokken medewerkers van onze school.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen.
Informatie over leerlingen wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders of verzorgers daar toestemming voor geven, tenzij deze uitwisseling verplicht is volgens de wet. 

Tot slot vragen wij uw aandacht voor een specifiek onderwerp:
Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school maken wij gebruik van Basispoort, het toegangsplatform voor digitaal leren in het basisonderwijs. Deze applicatie maakt het geven van onderwijs op maat,  via gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van een online toets is alleen mogelijk als de leraar weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor is uitwisseling van een beperkt aantal persoonsgegevens nodig. Basispoort voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Basispoort en alle aan Basispoort gekoppelde omgevingen hebben ook het Privacy Convenant Onderwijs ondertekend. De school heeft met Basispoort een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn vastgelegd over het gebruik van de persoonsgegevens. Daarmee handelt de school ook conform de AVG. Bij Basispoort worden geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld.