Iedere school heeft een directie die belast is met de dagelijkse leiding op school. Voor de directie is het van belang om voeling te hebben met de schoolomgeving/ wijk. De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en personeelsleden. Door actief te zijn voor de medezeggenschapsraad kunnen ouders en leerkrachten daadwerkelijk invloed uitoefenen op de gang van zaken op school.

Op onze school bestaat de raad uit vier ouders en vier personeelsleden. De ouders kiezen de leden voor de oudergeleding en het personeel kiest vertegenwoordigers voor de personeelsgeleding. In feite praat de raad over alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen, waarbij belangen van ouders, kinderen en/of personeel in het geding zijn, moet worden voorgelegd. De raad kan ook ongevraagd initiatieven ontwikkelen en voorstellen neerleggen bij het bestuur. Het bestuur kan zonder advies of instemming van de MR niet altijd besluiten nemen.

Naast de MR is er een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). In de GMR zitten vertegenwoordigers uit de afzonderlijke MR-en van alle aangesloten scholen. De GMR behandelt uitsluitend aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de aangesloten scholen. Wanneer er geen sprake is van gemeenschappelijk belang blijft een bevoegdheid bij de afzonderlijke MR-en. Dit is ook het geval, wanneer een voorstel slechts op een deel van de aangesloten scholen betrekking heeft

Onze Medezeggenschapsraad

Van links naar rechts:
Ellen, Gerben, Jill, Linda, Renate, Arjan en Marian

 

Leden

Personeelsgeleding:
Marian Koggel
Jill Kakkenberg
Ria Peters
Linda Breuker

Oudergeleding:
Arjan Hoekstra
Renate Krosman
Gerben Koenjer
Ellen Schrijver

E-mail: mr@delinderte.nl

  • Voorzitter en overleg directie – Gerben
  • Secretaris- Ria
  • Notulist en post/archief-Linda
  • Pr/communicatie-Jill
  • GMR-Marian
  • Verkeersouder/huisvestiging/veiligheid-Gerben
  • Penningmeester/financieel-Arjan
  • Personeelszaken/lief en leed-Renate
  • onderwijsidentiteit en juridische zaken – Ellen

Vergaderdata

Wanneer u bij een vergadering aanwezig wilt zijn of een agenda/ notulen in wilt zien, kan dat.
Stuur even een berichtje naar mr@delinderte.nl

Profielschets

In deze bijlage (pdf) staat nader omschreven waar een MR-lid aan moet voldoen.

Jaarverslag

Het Jaarverslag van 2016-2017 is hier te bekijken. Klik op het pictogram, of klik hier