De Linderte Schoolgids

alle informatie voor ouders en kinderen op een rijtje

9.3 Vakantie en verlofregeling

Versie van 31/08/2021

Op onze website staat de vakantieregeling voor het schooljaar 21-22. Voordat deze regeling wordt vastgesteld, wordt deze ter goedkeuring voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad. Iedereen moet zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties. Het is niet toegestaan buiten de reguliere vakanties en vrije dagen, nog eens extra vakantiedagen op te nemen.

Vrijaf voor rouw en trouw is een vanzelfsprekendheid. Wel graag overleggen met de directie. Te allen tijde wordt een schriftelijk verzoek van u gevraagd.

De directie van de school kan eenmaal per schooljaar extra verlof toestaan (in de eerste twee weken na de zomervakantie mag geen extra verlof worden toegestaan) wanneer:

  • U door uw beroep geen vakantie kunt opnemen in de schoolvakanties (s.v.p. een werkgeversverklaring overleggen).
  • U van mening bent, dat voor u om gewichtige redenen een uitzondering gemaakt kan worden.

Wanneer uw verzoek voor verlof tien schooldagen of meer omvat dient u tijdig ontheffing van leerplicht aan te vragen. Realiseert u zich wel, dat een verzoek tot ontheffing van leerplicht bij de afdeling Onderwijs van de Gemeente Raalte minstens 4 weken van tevoren ingediend moet worden. Onze ervaring is dat slechts in zeer bijzondere gevallen toestemming zal worden verleend.

U kunt extra verlof digitaal aanvragen via onze website. U krijgt dan een link toegestuurd waarin u de gegevens voor het verlof kunt invullen. Deze dient minimaal twee, en bij meer dan tien schooldagen minstens vier weken, van te voren bij de directie te zijn ingediend.

Indien uw kind wegens ziekte of door een andere oorzaak niet op school kan komen, verzoeken wij u vriendelijk ons dit zo spoedig mogelijk te laten weten. Bij voorkeur telefonisch vóór schooltijd. Een briefje meegeven aan broer of zus is ook in orde. Niet via e-mail of (Whats)App
De leerplichtambtenaar van de gemeente ziet er op toe, dat scholen en ouders zich houden aan de regels van de leerplicht. De directie is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van (vermoedelijk) ongeoorloofd verzuim.

De vakanties en vrije dagen vindt u in de jaarplanning die apart aan u wordt verstrekt.