De Linderte Schoolgids

alle informatie voor ouders en kinderen op een rijtje

7.2 Oudervereniging

Versie van 16/04/2024

De Oudervereniging, waar elke ouder lid van is, heeft als doel de samenwerking tussen u en de school te bevorderen. Het bestuur wordt rechtstreeks gekozen door en uit de ouders. De raad stelt zich ten doel een goed contact te onderhouden met alle ouders, zodat zij als spreekbuis kan fungeren tijdens de vergaderingen. Omdat we samenwerking met ouders belangrijk vinden, worden de vergaderingen van de Oudervereniging bijgewoond door teamleden. Heeft u vragen en/ of opmerkingen maak deze dan kenbaar! De Oudervereniging is er tenslotte voor u en uw kind. De raad is samen met het team actief bij diverse activiteiten zoals: kerkelijke feesten, Sinterklaas, Kerstviering, carnaval, schoolreisje, sportactiviteiten enz.

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage per kind waaruit extra activiteiten buiten het verplichte onderwijsprogramma. De activiteiten worden georganiseerd door en onder verantwoordelijkheid van de school. Voorbeelden van deze activiteiten zijn excursies, schoolkamp, schoolreis, kerstviering.
Kenmerkend is ook dat de kosten altijd betrekking hebben op een enkele groep, meerdere groepen of de volledige school. Dit in tegenstelling tot voorgeschreven persoonsgebonden kosten, die altijd betrekking hebben op de aanschaf van schoolmateriaal. Sportkleding is een voorbeeld van deze laatste kosten.

De wetgever schrijft de volgende regels voor:

 1. de ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage;
 2. het niet voldoen van de bijdrage hoeft niet te worden toegelicht.
 3. toelating op de school is niet afhankelijk van het wel of niet voldoen van de ouderbijdrage. Het bestuur waarborgt deze toegankelijkheid.
 4. in de schoolgids staat dat het niet voldoen van de ouderbijdrage niet leidt tot uitsluiting van de leerling van de activiteit die uit de ouderbijdrage wordt voldaan;
 5. de school mag een minimum stellen wat betreft financiering wil de activiteit door kunnen gaan. Gaat de activiteit door dan moeten alle leerlingen kunnen meedoen. Het betekent dus dat men per activiteit een reële inschatting moet maken van de kosten;
 6. de regels gelden ook als de activiteit buiten de reguliere lestijden valt zoals een weekeinde;
 7. extra activiteiten om leerlingen te ondersteunen mogen niet uit de ouderbijdrage worden betaald. Deze activiteiten vallen dan onder ‘passend onderwijs’ en daarmee onder de reguliere ondersteuning van leerlingen;
 8. de oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht over de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage conform artikel 13 lid c van de WMS1;
 9. het is de taak van het schoolbestuur om erop toe te zien dat een redelijke en billijke ouderbijdrage wordt vastgesteld op de school en dat de OMR hiermee heeft ingestemd.

Andere inkomstenbronnen naast de ouderbijdrage zijn bijvoorbeeld

 • oud papierinkomsten
  geld gegenereerd vanuit specifieke activiteiten (sponsorloop, schoolactie e.d.)
 • De ouderbijdrage kan niet worden aangemerkt als contributie van de oudervereniging. Die wordt immers alleen door leden van de oudervereniging betaald.

Het schoolbestuur bepaalt de hoogte van de ouderbijdrage. Deze verantwoordelijkheid is gemandateerd aan de directeur en is vastgelegd in het managementstatuut. Conform de WMS heeft de GMR adviesbevoegdheid op het managementstatuut. De directeur legt zijn voorgenomen besluit voor aan:

 • het college van bestuur zodat er getoetst kan worden of de bijdrage redelijk en billijk is.
 • voor advies voor aan het bestuur van de OV. Zij hebben nl. het inzicht in de inkomsten en uitgaven hetgeen noodzakelijk is voor het opstellen van de begroting.

Tijdens de vergadering in september wordt de financiële situatie van de OV vastgesteld en wordt er een voorstel gedaan voor de hoogte van de ouderbijdrage. De financiële situatie en het voorstel voor de hoogte van de ouderbijdrage zal aansluitend per mail worden gecommuniceerd, waarbij de leden de mogelijkheid krijgen om hier bezwaar tegen te maken. Dit zal mogelijk zijn voorafgaand aan de vergadering van oktober, waar de definitieve hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt vastgesteld.
Van deze bijdrage en de opbrengst oud-papier worden alle activiteiten voor uw kind betaald.

Wanneer u over deze bijdrage vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u deze kenbaar maken door een mail te sturen naar oudervereniging.delinderte@mijnplein.nl. Het IBAN nummer van de Oudervereniging is NL 95 Rabo 035.45.67.004
De bestuurssamenstelling vindt u in hoofdstuk 10.