De Linderte Schoolgids

alle informatie voor ouders en kinderen op een rijtje

6.3 Wat te doen bij vervanging?

Versie van 11/01/2021

Ook de scholen van mijnplein worden geconfronteerd met het feit, dat er geen vervangende leerkracht is voor iemand die ziek is of om een andere reden afwezig is.
Om eenheid in handelen te krijgen en om duidelijkheid te verschaffen is het volgende protocol “vervanging bij ziekte”, in overleg met de directeurenraad van mijnplein, door het bestuur vastgesteld:

Procedure

Als er geen vervanger is voor een afwezige leerkracht worden de volgende interne oplossingen overwogen:

 1. Verschuiven: Intern gaat een leerkracht naar een andere groep. Met een (WPO)-student mag niet worden geschoven, uiteraard wel met de leerkracht die door de WPO’er wordt vervangen.
 2. Ruilen: Taakrealisatie van directie en andere coördinatoren worden opgeschort.
 3. Parttime leerkrachten: Parttime leerkrachten krijgen voor korte tijd een uitbreiding van uren.
 4. Verdelen: De groep wordt over andere groepen verdeeld voor maximaal 2 dagen en alleen als het redelijkerwijs mogelijk is.

Bieden de voorgaande maatregelen geen aanvaardbare oplossing dan kan de betreffende groep thuis blijven volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie:

 1. Niet de eerste dag
 2. Alleen in het uiterste geval
 3. Ouders een dag van te voren op de hoogte stellen
 4. Voor leerlingen waar thuis geen opvang mogelijk is, zorgt de school voor opvang.

NB: Er wordt naar gestreefd groepen niet langer dan twee dagen naar huis te sturen. Na twee dagen zal een andere groep thuis moeten blijven.

Dit protocol is vastgesteld om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven waarborgen, om de werkdruk bij het personeel niet nog groter te maken en om leerlingen niet “onder schooltijd” naar huis te hoeven sturen.

De directies en het bevoegd gezag doen er alles aan om steeds weer invallers te vinden.
Enkele genomen maatregelen:

 • De vervanging wordt centraal gecoördineerd. (Zie informatie PON)
 • Op de meeste scholen ligt een draaiboek voor invaller die de groep gaat overnemen.
 • Er wordt met een vervangingspool gewerkt.
 • Maar ondanks bovenstaande zaken zullen we helaas nu en in de toekomst geconfronteerd worden met het feit dat er geen invaller is voor een afwezige leerkracht. Vandaar dit “protocol vervanging bij ziekte”.

We hopen dat we u zo voldoende hebben ingelicht en mochten er vragen zijn, neemt u gerust contact op met de directie van de school.

Vervanging Leerkrachten

mijnplein heeft voor de vervanging van afwezige leerkrachten een samenwerkingsverband met Personeelscluster Oost Nederland, kortweg PON, afgesloten. PON is een vereniging van schoolbesturen voor primair onderwijs in Oost Nederland. Samen vertegenwoordigen de schoolbesturen meer dan 130 scholen. Uitgangspunt van de samenwerking is om de werkgelegenheid in deze krimpende regio zoveel mogelijk te behouden. PON werkt actief aan mobiliteitsbeleid en de instroom van jong talent.  Bij afwezigheid van een leerkracht door ziekte of verlof, vragen wij bij PON een invalleerkracht aan. PON neemt de aanvraag in behandeling en zorgt zo snel mogelijk voor een goede vervanger. PON-medewerkers kennen onze scholen, kennen de invalkrachten en kennen de wensen van de scholen om een zo goed mogelijke matching te kunnen maken. Indien mogelijk de dag ervoor of anders voor schooltijd, wordt de leerkracht door de directeur van de school waar men moet invallen geïnformeerd over de gang van zaken m.b.t. de groep en de school.